شنبه 12 آذر 1401

همکلاسی های آسمانی

1401/08/23 14:02:00
بازدید مسئولان شهری از دفتر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان شهرستان رابر
حضور امام جمعه،فرماندار،شهردار ورئیس شورای هماهنگی تبیغات اسلامی شهرستان رابر در دفتر اتحادیه
1401/08/18 15:17:00
پرسش و پاسخ دانش اموزی پیرامون مسائل اخیر
جلسه پرسش و پاسخ با محوریت اتفاقات اخیر ویژه دانش آموزان انجمنی شهر کرمان
1401/08/18 13:01:00
حضور حماسه ساز نوجوانان و جوانان انجمنی شهرستان کرمان در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان خط امام
1401/08/18 12:42:00
حضور پرشور دهه هشتادی و نودی های کرمانی درسیزدهم آبان ماه۱۴۰۱
حضور حماسه ساز نوجوانان و جوانان انجمنی شهرستان کرمان در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان خط امام
1401/08/18 12:37:00
حضور پرشور دهه هشتادی و نودی های جیرفتی درسیزدهم آبان ماه۱۴۰۱
حضور حماسه ساز نوجوانان و جوانان انجمنی شهرستان جیرفت در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان خط امام
1401/08/18 12:32:00
حضور پرشور دهه هشتادی و نودی های کهنوجی درسیزدهم آبان ماه۱۴۰۱
حضور حماسه ساز نوجوانان و جوانان انجمنی شهرستان کهنوج در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان خط امام
1401/08/18 12:27:00
حضور پرشور دهه هشتادی و نودی های زرندی درسیزدهم آبان ماه۱۴۰۱
حضور حماسه ساز نوجوانان و جوانان انجمنی شهرستان زرند در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان خط امام
1401/08/18 12:13:00
حضور پرشور دهه هشتادی و نودی های رابری درسیزدهم آبان ماه۱۴۰۱
حضور حماسه ساز نوجوانان و جوانان انجمنی شهرستان رابر در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان خط امام
1401/08/18 12:07:00
حضور پرشور دهه هشتادی و نودی های بمی درسیزدهم آبان ماه۱۴۰۱
حضور حماسه ساز نوجوانان و جوانان انجمنی شهرستان بم در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان خط امام
1401/08/18 11:58:00
حضور پرشور دهه هشتادی و نودی های ریگانی درسیزدهم آبان ماه۱۴۰۱
حضور حماسه ساز نوجوانان و جوانان انجمنی شهرستان ریگان در سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان خط امام