شنبه 12 آذر 1401
(بسمه تعالي)
 
جمهوري اسلامي ايران
شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 
اساسنامه
اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان 
مصوب سيصدو پنجاه و پنجمين جلسة مورخ 3/5/74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 
مقدمه:
اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان با هدف ايجاد وحدت و هماهنگي بين انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان كشور و به منظور حراست از دستاوردهاي انقلاب و تحقق ارزشهاي اسلام و آرمانهاي انقلاب اسلامي و جهت بخشيدن به فعاليتهاي صنفي دانش‌آموزان مسلمان و متعهد، در سال 1358 با حمايتهاي معنوي و مادي حضرت امام خميني (ره) تأسيس و طي ساليان متمادي در زمينة تربيت نيروهاي مخلص دانش آموزي و حضور آنها در صحنه‌هاي انقلاب اقدام نموده است.
اكنون كه نظارت عاليه بر جريان فكري و فرهنگي اتحاديه با انتصاب نماينده از سوي مقام معظم رهبري محقق شده است با عنايت به اينكه اتحاديه مشمول قانو ن احزاب، انجمنها و جمعيتهاي سياسي مصوب سال 60 نيست و از طرفي دستگاه دولتي نيز محسوب نمي‌شود به عنوان يك مجموعة فرهنگي با شخصيت حقوقي مستقل براي تحقق اهداف مذكور و در چارچوب اين اساسنامه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.
ماده 1) تعريف:
اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان كه در اين اساسنامه اختصاراً اتحاديه ناميده مي‌شود نهادي است غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل كه به عنوان يك مجموعة فرهنگي براي سازماندهي، هدايت و پشتيباني انجمن‌هاي اسلامي مدارس سراسر كشور با عنايت حضرت امام (ره) شكل گرفته و كماكان تحت نظارت عالية مقام معظم رهبري و نمايندة منصوب از سوي ايشان فعاليت مي‌كند.
 
ماده 2) اهداف:
1ـ آشنا كردن دانش‌آموزان با فرهنگ متعالي اسلام و بالا بردن سطح آگاهي آنان نسبت به مباني عقيدتي اسلام و انقلاب اسلامي.
2ـ تزكية روحي و وارستگي اخلاقي دانش آموزان و شكوفا ساختن استعدادهاي خدادادي و تحقق كمالات انساني.
3ـ حفظ و تداوم دستاوردهاي انقلاب اسلامي از طريق هر چه فعالتر كردن نيروهاي دانش آموزان مسلمان و متعهد در صحنه‌هاي اجتماعي و انقلابي جامعه و مقابله هوشيارانه با توطئه‌هاي رنگارنگ دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي كه براي انحراف فكري و مفاسد اخلاقي و اجتماعي در محيط‌هاي آموزشي صورت مي‌گيرد.
4ـ انسجام دانش آموزان مسلمان و متعهد با ايجاد و گسترش انجمن‌هاي اسلامي مدارس و همگامي با نظام آموزش و پرورش براي ايجاد فضاي مساعد آموزشي و پرورشي در محيط مدارس و تشويق دانش‌آموزان مسلمان و متعهد به موفقيت در تحصيل علم و دروس مدرسه.
 
ماده 3) وظايف:
1ـ تشكيل انجمن اسلامي در مدارس براساس مادة 5 و هدايت و نظارت بر فعاليتهاي آنها.
2ـ ارتقاء سطح فكري و معنوي اعضاي انجمن اسلامي.
3ـ تلاش در جذب هرچه بيشتر دانش‌آموزان به مباني مكتبي و اعتقادي.
4ـ مبارزة سالم و هوشيارانه با توطئه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي و مظاهر فساد اخلاقي در مدارس.
5ـ برنامه‌ريزي براي حضور دانش‌آموزان متعهد در صحنه‌هاي اجتماعي و سياسي متناسب با معيارهاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي
6ـ تلاش در جهت رشد علمي اعضاي انجمن اسلامي.
7ـ همفكري و همكاري با مسؤولان وزارت آموزش و پرورش و مديران مدارس به منظور نيل به اهداف مقدس نظام تعليم و تربيت اسلامي.
8ـ ايجاد ارتباط با كارشناسان و انديشمندان ودستگاه‌هاي ذي‌ربط فرهنگي و تربيتي به منظور استفاده از نقطه نظرات و جلب همكاري‌هاي ايشان با اين نهاد.
 
ماده 4) اركان:
1ـ نماينده مقام معظم رهبري، بالاترين مقام اتحاديه مي‌باشد و نظارت عاليه بر اين نهاد از طريق ايشان اعمال مي‌شود.
2ـ كنگره كه عالي‌ترين ركن تشكل دانش‌آموزي در اتحاديه است و متشكل از اعضاي منتخب انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان سراسر كشور مي‌باشد، هر دو سال يكبار تشكيل و ضمن استماع گزارش عملكرد دورة قبل، اعضاي شوراي مركزي را انتخاب مي‌كند.
2ـ كنگره كه عالي‌ترين ركن تشكل دانش‌آموزي در اتحاديه است و متشكل از اعضاي منتخب انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان سراسر كشور مي‌باشد، هر دو سال يكبار تشكيل و ضمن استماع گزارش عملكرد دورة قبل، اعضاي شوراي مركزي را انتخاب مي‌كند.
تبصره 1) تعيين صلاحيت نامزدهاي (كانديداها) شوراي مركزي و نظارت بر انتخابات اعضاي منتخب كنگره به عهدة 3 نفر اعضاي رديف‌هاي اول شوراي مركزي است.
تبصره 2) سرپرست اتحاديه كه اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي شوراي مركزي را بر عهده دارد از سوي شوراي مركزي انتخاب و حكم وي توسط نمايندة مقام معظم رهبري و در غياب ايشان مرجعي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشخص مي‌كند، تنفيذ مي‌شود.
تبصره 3) آيين‌نامه‌هاي داخلي و دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي اجراي وظايف اتحاديه در چارچوب اين اساسنامه به تصويب شوراي مركزي اتحاديه خواهد رسيد.
تبصره 4) مؤسسات و نشريات وابسته به اتحاديه بنا به ضرورت، تشكيل و به ثبت مي‌رسد و مقررات داخلي آنها در چارچوب قانون تابع آيين‌نامة مصوّب شوراي مركزي است.
 
ماده 5)
به منظور هماهنگي هرچه بيشتر اتحاديه با وزارت آموزش و پرورش بويژه در مدارس و گسترش همكاري‌هاي بين اين دو سازمان، توافقنامه‌اي كه با امضاي وزير آموزش و پرورش و نمايندة مقام معظم رهبري رسيده باشد ملاك عمل است. بديهي است اين توافقنامه با عنايت به مفاد مندرج آن، نحوه و چگونگي فعاليت اتحاديه در مدارس را مشخص مي‌كند.
 
ماده 6)
اين اساسنامه كه داراي يك مقدمه، 6 ماده و 4 تبصره است در جلسة مورخ 6/4/74 شوراي مشترك به تصويب رسيد و در جلسة 355 مورخ 3/5/74 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأييد و تصويب شد.