پنج شنبه 12 شهريور 1394 / 04:11

...


آیین نامه ها وشرح وظایف اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان


فصل اول:  انجمن اسلامی مدرسه

فصل دوم:  اتحادیه شهرستان

فصل سوم :اتحادیه استان

فصل چهارم :  دفتر مرکزی اتحادیه 

نحوه انتخاب مسئولین و دیگر اعضای انجمن اسلامی مدرسه

شورای شهرستان

شورای استان
مجمع مرکزیبند 1 از ماده 4 اساسنامه اتحادیه مصوب سیصدو پنچاه و پنجمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی:

نماینده مقام معظم رهبری ، بالاترین مقام اتحادیه می باشد ونظارت عالیه براین نهاد از طریق ایشان اعمال می شود .

فصل اول:  انجمن اسلامی مدرسه

ماده1 :  انجمن اسلامی  مدرسه

انجمن اسلامی مدرسه رکن اساسی تشکیلات اتحادیه است که برای تحقق حفظ و تعمیق اهداف انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش های دینی و انقلابی به انسجام و تقویت بنیه تشکیلاتی وفرهنگی خود اهتمام می ورزد و به طور اعم ، دیگر دانش آموزان واحد آموزشی را در معرض برنامه های دینی واجتماعی خود قرار می دهد وبا مشارکت دانش آموزان واجد شرایط  عضویت درهر مدرسه تشکیل می شود.

ماده 2 :نحوه عضویت در انجمن اسلامی

هر دانش آموز مسلمان و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ،ولایت فقیه و متعهد نسبت به برنامه های انجمن اسلامی می تواند به عضویت انجمن اسلامی درآید.

ماده 3: هیات مرکزی  انجمن اسلامی

هیات مرکزی عهده دار کلیه فعالیت های انجمن اسلامی  مدرسه است وازمسئولین واحد های  انجمن تشکیل می گردد تا در جهت انجام وظایف محوله در این آیین نامه و سایر برنامه های انجمن های اسلامی دانش آموزان اقدام نمایید.

مسئولین زیر مجموعه هر واحد با تصمیم هیات  مرکزی می تواند به عنوان عضو افتخاری درجلسات هیئت مرکزی شرکت نماید .

ماده 4 :مراحل تشکیل انجمن اسلامی

واحد تشکیلات

واحد تشکیلات مهمترین رکن  انجمن اسلامی می باشدکه مسئولیت انجمن اسلامی مدرسه را برعهده دارد و مسئولین این توسط مسئول یا رابط اتحادیه شهرستان با هماهنگی وهمکاری مدیر مدرسه شناسایی و منصوب می شود وظایف ذیل را به عهده دارد .

الف) انتخاب 2 نفر از اعضا فعال انجمن اسلامی مدرسه برای تصدی مسئولیت 2 واحد دیگر با هماهنگی مسئول یا رابط اتحادیه و مدیر مدرسه  .

ب) تعامل مثبت و سازنده با مدیریت مدرسه و اتحادیه شهرستان و سایر تشکل های موجود در مدرسه  .

ج) مدیریت نظارت وارزیابی عملکرد واحد های انجمن اسلامی

د)انجام  امور مربوط به شناسایی ، جذب وسازماندهی زبدگان دانش آموز جهت عضویت درانجمن اسلامی  ( پیگیری  طرح انسجام )

ه) ارتباط گیری با سایر مسئولین در سطوح بالای تشکیلاتی مسئول اتحادیه یا رابط شهرستان شوراهای دانش آموزی

و)حضور فعال در مجامع و شوراها به عنوان نماینده انجمن مدرسه وشرکت در تصمیم سازی تشکیلاتی

ز)ایجاد شناخت وتبیین مفاهیم مربوط به تشکیلات در بدنه اعضا وصیانت ازهویت تشکیلاتی انجمن اسلامی

ح)انتخاب سردبیر جهت تشکیل تحریریه و  انتشار نشریه با تایید مسئول اتحادیه شهرستان

ط) انتصاب دانش آموزان علاقمند وفعال عضو انجمن اسلامی به عنوان مسئول فعالیت های زیر مجموعه واحد تشکیلات همانند مسئول روابط عمومی مسئول نشریه مسئول پذیرش و عضو یابی( طرح انسجام) مسئول امور مالی وتدارکات

ی) تشکیل منظم جلسات هیئت مرکزی و اداره جلسات فوق وارائه گزارش وصورتجلسات نشست های مختلف انجمن اسلامی به اتحادیه وشورای دانش آموزی شهرستان

واحد آموزش وامور علمی

این واحد مدیریت کلیه برنامه های مطالعاتی ، علمی وآموزشی به منظورپاسخگویی به خلاقیت های نو آورانه دانش آموزان ونیازهای فکری اعتقادی، سیاسی و اخلاقی آنها می باشد ووظایف ذیل را به عهده دارد .

الف) طرح ریزی ساختار زیر مجموعه واحد آموزشی وامور علمی متناسب با شرایط مدرسه دررسالت ها وماموریت های تشکیلات

ب) تبیین وظایف مسئولیت های ترسیم شده در زیرمجموعه واحد

ج) طرح ریزی برای اجرای برنامه های آموزشی ترسیم شده از سوی اتحادیه

د) پیگیری وضعیت تحصیلی اعضا وبهره مندی از ظرفیت های تشکیلات به ویژه موسسه علمی آینده سازان برای پشتیبانی علمی درسی اعضا

ه) زمینه سازی برای نقش آفرینی دانش آموزان درعرصه های علمی ومطالعاتی

و) اجرای برنام های مختلف آموزشی ، معرفتی ، تشکیلاتی ومهارتی طراحی شده واز سوی اتحادیه برای لایه های مختلف اعضا در حوزه آموزشی، معرفتی، تشکیلاتی ومهارتی

ز) زمینه سازی برای پشتیبانی از طرح ها و ابتکارات دانش آموزان  در حوزه علم و فن آوری

ح) ارتباط گیری با جایگاه متناظر در اتحادیه شهرستان جهت اجرای ماموریت های محوله از سوی مسئول انجمن اسلامی

ط) شناسایی وجذب زبدگان انجمن اسلامی برای تصدی مسئولیت های زیرمجموعه متناسب با توانایی افراد همانند مسئول برگزاری مسابقات آموزشی و علمی مسئول کتابخانه مسئول شناسایی دانش آموزان نخبه مسئول راه اندازی گروه مطالعاتی ( حلقه های معرفت )

واحد فرهنگی اجتماعی

این واحد مدیریت کلیه فعالیت های فرهنگی  اجتماعی موج آفرین در مدرسه می باشد که در جهت رشد وارتقا سطح بینش سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی اعضا تلاش می کند وبا فعالیت های گروهی و ورزشی به ترتیب روحی و جسمانی اعضا می پردازد وظایف ذیل را به عهده دارد .

الف)طرح ریزی ساختار زیرمجموعه واحد فرهنگی و اموراجتماعی متناسب با شرایط مدرسه ورسالت ها وماموریت های تشکیلات

ب) تبیین وظایف مسئولیت های ترسیم شده برای زیرمجموعه واحد

ج) طرح ریزی برای اجرای برنامه های فرهنگی ، اجتماعی وجریان ساز

د) ارتباط گیری با اتحادیه شهرستان جهت  اجرای ماموریت های محوله از سوی مسئول انجمن اسلامی

ه) برقراری ارتباط با سایر تشکل های دانش آموزی در زمینه های فرهنگی واجتماعی با هماهنگی مسئول انجمن اسلامی

و) برگزاری هیات انصارالمهدی (عج) در قالب مدرسه ای با تاکید بربرنامه های معرفتی

ز) اهتمام در ترویج فرهنگ  ایثار وشهادت وپیگیری امورمربوط به شهدای دانش آموز به ویژه سرگذشت پژوهی

ح) زمینه سازی برای ترغیب بیشتر دانش آموزان در اقامه نماز جماعت مدرسه

ط) زمینه سازی برای ترویج فرهنگ  حجاب وعفاف در مدرسه

ی) شناسایی و جذب زبدگان انجمن اسلامی برای تصدی مسئولیت های زیرمجموعه متناسب با توانایی افراد همانند امور مسئول مراسم و مناسبت ها

مسئول امور اردویی مسئول امور هیئت انصار المهدی (عج) برنامه های قرآنی- مسئول امور شهدا و سرگذشت پژوهی مسئول امور برگزاری نماز جماعت و ترویج ارزش های اسلامی و ..


فصل دوم:  اتحادیه شهرستان

 

ماده 5- اتحادیه شهرستان

مسئول با رابط اتحادیه شهرستان اجرای برنامه های کشوری و استانی را در سطح شهرستان و برنامه های ویژه شهرستان و هماهنگی ونظارت بر  فعالیت های انجمن اسلامی را به عهده دارد .

تبصره : ارتباطات بیرونی اتحادیه در شهرستان هایی که رابط دارند توسط رابط برادر صورت می پذیرد.

ماده 6-  وظایف رابط یا مسئول اتحادیه شهرستان


الف) شناسایی سازماندهی ، ساماندهی ، هدایت و حمایت انجمن های اسلامی مدارس

ب) برگزاری جلسات ماهانه توجیهی تشکیلاتی ویژه  مسئولین انجمن هاومسئولین واحدهای تابعه

ج) برگزاری  انتخابات شورای دانش آموزی شهرستان و تشکیل منظم جلسات مربوطه

د) تدوین برنامه سالانه اتحادیه شهرستان  با همفکری اعضای شورای دانش آموزان استان

ه) تدوین تقویم  اجرای برنامه ها وپیگیری دقیق آن

و) مشارکت جدی در برنامه های استانی

ز) بازدید از انجمن های اسلامی تحت پوشش به منظور حل و فضل مسائل ومشکلات موجود

ح) برنامه ریزی دقیق جهت اجرای برنامه های ابلاغی از طرف استان ودفتر مرکزی

ط) ارسال گزارش عملکرد انجمن های اسلامی و اتحادیه به استان هر سه ماه یکبار

ی) انتصاب مسئول انجمن اسلامی با هماهنگی مدیرمدرسه

ک)  حمایت از برنامه های ویژه انجمن های اسلامی مدارس در سطح شهرستان

تبصره :  مسئول یا رابط اتحادیه شهرستان در قبال مسئول اتحادیه استان پاسخگو می باشد .

تبصره :  نحوه گزینش و جذب رابطین و مسئولین شهرستان ومیزان امکانات هراتحادیه در دستورالعمل های مربوطه  ابلاغ خواهدشد .

فصل سوم :اتحادیه استان

ماده 7- اتحادیه استان


اتحادیه استان اجرای برنامه های کشوری در سطح استان و برنامه های ویژه استانی ونظارت و ارزشیابی  براتحادیه شهرستان ها را برعهده دارد که مسئول آن با وظایف ذیل توسط دبیر کل اتحادیه منصوب می گردد.

 الف) سازماندهی هدایت و حمایت از تشکیل انجمن های اسلامی

مدارس استان از طریق مسئولین و رابطین اتحادیه ها

ب) انتصاب و انتخاب معاونین ومسئولین شهرستان ها با تایید و مجوز دفتر  مرکزی

ج) انتخاب کارشناسان و رابطین شهرستان مطابق با معیار های اعلام شده از سوی دفتر مرکزی

د) اجرای برنامه های فرهنگی- تشکیلاتی و اداری ابلاغ شده از سوی دفتر مرکزی در سطح استان

ه) حضور در جلسات تخصصی و کارشناسانه مورد نیاز وتعیین شده از سوی دفتر مرکزی

و) فعال سازی شورای معاونین وشورای دانش آموزی اتحادیه استان با بهره مندی از روش خرد جمعی به منظور تدوین برنامه و بودجه سالانه استان واجرای برنامه های استانی تایید شده از طرف دفترمرکزی

ز) دریافت و ارائه گزارش عملکرد انجمن ها و اتحادیه براساس گردش کار تعیین شده وزمان بمندی معین به دفتر مرکزی

ح) بازرسی ، نظارت وارزشیابی عملکرد معاونین، کارشناسان ، مسئولین ورابطین شهرستان ها وگزارش آن به دبیر کل

ط) نظارت بر امورپشتیبانی و مدیریت منابع انسانی اتحادیه استان وشهرستان ها براساس آیین نامه اعلام شده از سوی دفتر مرکزی

ی) مسئولیت تشکیل انجمن اسلامی ، شورای شهرستان ها ، شورای استان و انتخاب اعضای مجمع مرکزی برابر آیین نامه مصوب شورای مرکزی وپاسخگویی به دفتر مرکزی در قبال این مسولیت

ک) بازدید های منظم و مستمراز اتحادیه شهرستان ها وتشکیل جلسات فصلی با مسئولین ورابطین اتحادیه

ل) تلاش در جهت تعامل متقابل و سازنده  با ادارات وسازمان های استان جهت تسهیل امور تشکیلاتی به ویژه سازمان آموزش و پرورش

تبصره :  قبول استفاده یا عزل مسئول اتحادیه استان در حوزه اختیارات دبیرکل اتحادیه می باشند

تبصره :  قبول استعفا  یا عزل مسئولین شهرستان ها ومعاونین اتحادیه استان برعهده مسئول اتحادیه استان با هماهنگی و تایید دبیر کل می باشد .

تبصره :  مسئول اتحادیه استان می تواند معاونین و مدیراجرایی خود را جهت شرکت در جلسات برون تشکیلاتی به عنوان جانشین معرفی نماید .

ماده8 دفتر مسئول اتحادیه استان وروابط عمومی


این دفتر به منظور انجام امور روابط عمومی وامور مربوط به دفتر مسئول اتحادیه استان تشکیل می گردد و تحت نظارت مسئول اتحادیه استان وظایف ذیل را انجام می دهد .

الف) تنظیم روابط درونی سازمانی و برون سازمانی برنامه جلسات ، ملاقات ها

ب) تنظیم برنامه جلسات ، ملاقات ها و بازدیدهای مسئول استان از انجمن های اسلامی

ج) پاسخگویی به تماس ها و ارتباطات الکترونیک (تلفن و اینترنت) دفتر مسئول استان

د) پیگیری  امور رسانه ای (تصویری ، مکتوب ، چند کاوه) مربوط به روابط عمومی

ه) پیگیری امور مربوط به روابط عمومی انعکاس اخبار وگزارش های منظم به دفتر مرکزی

ی) مورد عند الزوم

ماده 9- مدیراجرایی

مدیراجرایی تحت نظارت مسئول اتحادیه استان وظایف ذیل را  عهده دار است.

الف)  انجام امور پشتیبانی اتحادیه

ب) پیگیری امور مالی وحسابداری

ج ) پیگیری امور پرسنلی

د) حفظ و نگهداری و اموال اتحادیه

ه) ارائه گزارش به مسئول اتحادیه استان

ماده 10-  معاون اموربرادران

الف) تهیه و تدوین پیش نویس برنامه و بودجه سالانه امور برادران جهت ارائه به شورای معاونین

ب) تدوین تقویم اجرایی برنامه ها وفعالیت ها و پیگیری دقیق آن

ج) سازماندهی وحمایت از انجمن های اسلامی مدارس پسرانه

د) پیشنهاد مسئولین و رابطین امور برادران مناطق و شهرستان ها به مسئول استان جهت صدور ابلاغ

ه) نظارت وارزیابی عملکرد امور برادران اتحادیه ها وانجمن های مدارس

و) انجام امور مطالعاتی وپژوهشی برحسب نیاز با تایید مرکز

ز)بررسی های کاربردی دفترمرکزی

ح) موارد  عند الزوم

 ماده 11-  معاون امورخواهران

الف) تهیه و تدوین پیش نویس برنامه و بودجه سالانه امور خواهران جهت ارائه به شورای معاونین

ب) تدوین تقویم اجرایی برنامه ها وفعالیت ها و پیگیری دقیق آن

ج) سازماندهی وحمایت از انجمن های اسلامی مدارس دخترانه

د) پیشنهاد مسئولین و رابطین امور خواهران مناطق و شهرستان ها به مسئول استان جهت صدور ابلاغ

ه) نظارت وارزیابی عملکرد امور خواهران اتحادیه ها وانجمن های مدارس

و) انجام امور مطالعاتی وپژوهشی برحسب نیاز با تایید مرکز

ز)بررسی های کاربردی دفترمرکزی

ح) موارد  عند الزوم

 

  ماده 12-  کارشناسی برادر وخواهر

الف) سازماندهی و ساماندهی انجمن های مدارس با مساعدت همکاری مسئولین و رابطین اتحادیه های مناطق وشهرستان ها

ب) پیگیری امورمربوط  به انتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان واستان وتهیه گزارش

ج) فعال سازی شورای دانش آموزی  اتحادیه استان

د) برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به آموزش اعضای انجمن ها ونیروهای اتحادیه به ویژه طرح خیمه های معرفت

ه) تدوین برنامه های فرهنگی اجتماعی استان و ارائه راهبرد برای تدوین برنامه های مناطق وشهرستان ها

و) سازماندهی وپیگیری امور مربوط به هیئت های انصارالمهدی

ز) پیگیری طرح سرگذشت پژوهی شهدای دانش آموز

ح) برگزاری دوره های اردویی ویژه اعضای با مشارکت و همیاری کارشناس سازماندهی آموزش

ط) موارد عندالزوم

تبصره :  نحوه گروه بندی استان ها در دستورالعمل ها مربوطه ابلاغ خواهد شد.

 

فصل چهارم :  دفتر مرکزی اتحادیه

ماده 13- شورای مرکزی

شورای مرکزی عالی ترین مرجع سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، نظارت وارزیابی  در اتحادیه است  ومتشکل از یک نفر منتخب ودو نفر کارشناس نماینده مقام معظم رهبری ، نماینده  وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل اتحادیه و 4 نفر منتخبین کنگره ( که 2 نفر آن ها از بین دانش آموزان انتخاب می شوند) می باشد.


ماده 14- وظایف و اختیارات شورای مرکزی
الف) سیاست گذاری تعیین خط مشی وبرنامه ریزی  فعالیت های اتحادیه

ب) تعیین دبیر شورا با آرا اکثریت مطلق اعضا برای مدت یکسال

ج) انتخاب دبیرکل اتحادیه و معرفی به نماینده مقام معظم رهبری جهت تایید وتنفیذ حکم

د) تصویب برنامه وبودجه سالانه ، نمودار تشکیلاتی وشرح  وظایف آ یین نامه ، سازمان نیروی انسانی، جداول حقوقی و کلیه مقررات عمومی اتحادیه

ه) نظارت  برحسن اجرای سیاست ها، برنامه ها، گزارشات مالی و سایرامور اتحادیه ها، همچنین ارزیابی آن ها و ارائه گزارش مستمر به نماینده مقام معظم رهبری

و) اخذ  گزارش دبیرکل اتحادیه در پایان هر فصل در صورت صلاحدید شورا گزارش بصورت کتبی  بررسی و اظهار نظر در مورد عملکرد سه ماهه و ارزیابی سالانه جهت احراز صلاحیت های اجرایی و مدیریتی دبیر کل اتحادیه

ز) تنظیم  وارائه پیشنهاد های مربوط به اصلاح اساسنامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تایید نماینده مقام معظم رهبری

ح) تهیه گزارش  عملکرد یک دوره شورا جهت ارائه به کنگره

ی)قبول استعفا و  یا عزل هر یک از اعضای شورای مرکزی که به آرا 8/7 اعضای کل شورا بدون حق رای فرد  مورد نظر و با تایید نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه صورت می پذیرد .

ک) انتخاب نماینده وبازرس برای موسسات مراکز اقماری

ل) شورای مرکزی می تواند عندالزوم بخشی از وظایف خود را به کمیته ها وافراد حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.
 

ماده 15-  وظایف واختیارات دبیر شورا

الف) تنظیم  دستورجلسه  ابلاغ آن به همراه پیش نویس های مربوطه

ب)تشکیل واداره جلسات براساس آیین نامه شورا

ج)تدوین وابلاغ  خلاصه صورت جلسه ومصوبات شورا به دبیرکل اتحادیه اعضا شورای مرکزی و نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه

د)تقدیم سیاست  های مصوب ، برنامه و بودجه سالانه نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف ارکان وتشکیلات ستادی مرکز معرفی منتخب  شورا به عنوان دبیرکل اتحادیه به نماینده مقام معظم رهبری  جهت تایید و تنفیذ حکم توسط معظم له

ه)هماهنگی در جهت اطلاع رسانی از عملکرد شورای مرکزی به اعضای مجمع مرکزی توسط دانش آموزان عضو شورای مرکزی

و)انجام امور مربوط به نظارت وارزیابی  وتهیه وارسال گزارش مستمر به نماینده مقام معظم رهبری

ز)نظارت برحسن اجرای  مصوبات شورا- برنامه ها- سیاست ها وسایرامور اتحادیه ها می تواند توسط دبیر به سایر اعضا شورا ارجاع گردد .

ح)دعوت از مسئولین استان ها ، کارشناسان معاونین و مدیران دفتر مرکزی جهت شرکت در جلسات شورا،  به عنوان میهمانن عندالزوم .

ط)نظارت برامور مالی دبیر خانه شورا

تبصره :  مصوبات جلسات شورا در هر جلسه توسط منشی جلسه که با انتخاب اعضا شورا صورت می گیرد یادداشت می گردد وبه امضا اعضا می رسد.

تبصره : دبیرخانه شورا  در تهیه  پیش نویس صورت جلسه و مصوبات تهیه پیش نویس وکارشناسی درخصوص دستور جلسات اخذ جریمه تاخیر و غیبت اعضا تدوین گزارشات ودیگر وظایف محوله به دبیر شورا یاری می دهد .

ماده16 -  دبیرخانه شورا

دبیرخانه شورا توسط  دبیر شورای مرکزی به منظور انجام وظایف ذیل تشکیل می گردد .

الف) رسیدگی به امور جلسات شورای مرکزی و امور مربوط به اعم از پیگیری تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات

ب) پیگیری  اجرای مصوبات شورا وارائه  گزارش فصلی به اعضای شورا

ج) گردآوری ونگهداری مقررات ، قوانین و  کلیه مصوبات وگزارش های رسیده به شورا

د) انجام کلیه  امور محوله از سوی دبیر شورا وارائه گزارش فصلی به اعضای شورا

ه) جمع آوری  و طبقه بندی مستندات وسوابق فعالیتهای اتحادیه

ماده  17-دبیر کل اتحادیه

دبیر کل اتحادیه که اجرای سیاست ها و برنامه های شورای مرکزی را به عهده دارد از سوی شورای مرکزی با اکثریت آرا انتخاب وحکم وی توسط نماینده مقام معظم رهبری  تنفیذ می شود .


 ماده 18- وظایف واختیارات  دبیر کل اتحادیه

 الف)اجرای سیاست ها وبرنامه ها فرهنگی تشکیلاتی اداری ومالی مصوب شورای مرکزی

ب)انتصاب افرادی به عنوان معاونین و مدیران دفتر مرکزی مسئولین اتحادیه ها استان ها و صدور احکام آنها.  انتصاب مدیر عامل موسسات ومراکز اقماری پس از تصویب هیات مدیره

ج) قبول  استعفا یاعزل افراد ذکر شده در بند ب

د)ایجاد هماهنگی  میان معاونت ها و دفاتر تحت پوشش و هدایت مجموعه براساس اهداف وسیاست ها

ه)سخنگوی رسمی اتحادیه  ونماینده قانونی وتام الاختیار اتحادیه در چارچوب مصوبات شورای مرکزی جهت انجام امورات وتشریفات قانونی

و)مسئولیت برگزاری کنگره طبق آیین نامه مصوب شورای مرکزی

ز) ارزیابی  وارزشیابی  عملکرد اتحادیه و مسئولین استانها

تبصره :  دبیرکل در مقابل شورای مرکزی پاسخگو می باشد .


ماده  19-  دفتر دبیر کل

این دفتر وظیفه  برنامه ریزی و سازماندهی کلیه امور مربوط به حوزه کاری دبیرکل از قبیل :  تشکیل جلسات و تهیه صورتجلسات، برقراری ملاقات ها وارتباطات ،  پاسخگویی به تلفن ها،  مراجعان وپیگیری های مربوط به حوزه کاری دبیرکل را به عهده دارد .

 

ماده 20-  مدیریت ارتباطات  و امور بین المللی

مدیریت ارتباطات و امور بین المللی زیرنظر دبیر کل اتحادیه وظایف ذیل را به عهده دارد .

الف )اطلاع رسانی از طریق رسانه ها تهیه وارسال خبرنامه ها و جزوات گزارش عملکرد

ب)برقراری ارتباطات عمومی تشکیلات اتحادیه با پرسنل جامعه ومخاطبان عام

د)پیگیری  ارتباط مستمر هدفمند با دانش آموزان تشکل های رسمی در کشور های جهان وبه ویژه کشور های اسلامی وشناسایی راهکارهای مناسب برای تاثیرگذار در حرکت های سیاسی فرهنگی این دانش آموزان


ماده  21- مشاوران

دبیرکل اتحادیه می تواند با توجه به شرایط نیازها وضرورت افرادی را به عنوان مشاور پس از تامین بودجه مورد نیاز در شورای مرکزی بکار گیرد .


ماده 22-  مرکز بررسی های کاربردی

مرکز بررسی های کاربردی به عنوان بازوی مشورتی  شورای مرکزی زیر نظر دبیر کل اتحادیه وظایف زیر را عهده دار است

الف- مدیریت بر کلیه امور پژوهشی در حوزه مخاطب شناسی و شناخت شرایط روز جامعه

ب- تبیین مفاهیم کلیدی چشم انداز و بررسی مدل های نو در ارائه ایجاد وحصول فرآیند تربیتی  منطبق با اهداف برنامه سه ساله

ج- به روز رسانی  نظام های برنامه های اتحادیه در مواقف تعیین شده

د- نظارت ارزیابی  و اثر سنجی عملکرد کلیه حوزه ها براساس رسالت های تعیین شده ودر چشم انداز اتحادیه

خ- هدفمند سازی گزارشات در بدنه تشکیلات وارائه آن صورت مستمر به شورای مرکزی  ودبیر کل

و- نظارت راهبردی  در حوزه تامین و تولید محتوا براساس اهداف وسیاست های تعیین شده


ماده 23- معاونت آموزشی و سازماندهی

این معاونت  حمایت وهدایت کلیه طرح ها برنامه ها وفعالیت های آموزشی و سازماندهی مربوط به  انجمن های اسلامی  مدارس و اتحادیه را به شرح زیر برعهده دارد :

الف)  پیگیری برنامه ای آموزشی و معرفتی مهارتی و تشکیلاتی برای اعضا انجمن اسلامی از لایه های پایین به بالا با توجه به رویکرد نظام برنامه ای آموزشی، تربیتی و محتوایی مانند خیمه های معرفت

ب) عضو گیری در کلیه لایه های تشکیلاتی با توجه به رویکردهای نظام برنامه ای ، ساختاری و تشکیلاتی

ج- سازماندهی شبکه تشکیلاتی با توجه به رویکرد های نظام های برنامه ای

د) فعال سازی شبکه تشکیلاتی  با توجه به رویکرد های نظام های برنامه ای

ه) سازماندهی و شناسایی کارشناسان جهتت حضور در حوزه های ستادی و با توجه به رویکردهای نظام برنانمه ای منابع انسان

و- سازماندهی کارشناسان حوزه ستادی با توجه به رویکرد های نظام برنامه ای منابع انسانی

ز- ارتقا تحصیلی و آموزش های تخصصی ویژه کارشناسان حوزه ستادی با توجه به رویکردهای نظام برنامه ای منابع انسانی

ح- بهره مندی از ظرفیت های موسسه علمی آینده سازان جهت خدمت رسانی ویژه به اعضا

ط- پیگیری  مطلوب وضعیت تحصیلی درهر لایه از تشکیلات

ی- ایجاد زمینه برای فعال سازی واحد علمی درسی در انجمن اسلامی مدرسه

ک -توانممند سازی مهارتی وتشکیلاتی در فارغ التحصیلان با توجه به نظام برنامه ای آموزشی ، تربیتی ، محتوایی

ل- تقویت محتوایی ارتباطات مجازی براساس رویکرد نظام آموزشی هدایتی ومحتوایی

م شناسایی کارشناسان از بین فارغ التحصیلان با توجه به رویکرد نظام برنامه ای منابع انسانی


ماده  24- معاونت فرهنگی  واجتماعی

این معاونت حمایت وهدایت کلیه طرح  ها،  برنامه ها و فعالیت های فرهنگی واجتماعی مربوط به انجمن های اسلامی مدارس واتحادیه را به شرح ذیل برعهده دارد

الف- اجرای برنامه  هیات انصار المهدی ( عج) براساس رویکردهای نظام آموزشی تربیتی محتوایی وهمچنین نظام برنامه ای ارتباطات و تبلیغات

ب- اجرای  برنامه های مربوط به شهدای دانش آموز براساس رویکرد های نظام برنامه ای آموزشی تربیتی و محتوایی  ارتباطات وتبلیغات

ج- طراحی محتوایی برنامه های جنبش ( خط دهی محتوایی برنامه های جنبش) براساس نظام برنامه های آموزشی تربیتی و محتوایی

د) حمایت از برنامه های جریان ساز براساس رویکرد های نظام برنامه ای ارتباطات و تبلیغات

ه- تقویت محتوایی ارتباطات مجازی براساس رویکرد های نظام برنامه ای ارتباطات وتبلیغات

تبصره  :  نظر به اهمیت  توجه به نیاز ها وویژگی های خواهران در برنامه ریزی های کلان اتحادیه ،  دبیر کل اتحادیه می بایست از میان کارشناسان مسئول و معاونت های فرهنگی اجتماعی آموزش و سازماندهی یک نفر خواهر رامنصوب می نماید .

ماده 25- مشاور دبیر کل و مدیراموراجرایی

این مدیریت با انجام پیش بینی های لازم برای تامین و سازماندهی نیروی انسانی، ایجاد نظام مالی ، برقراری انضباط  اداری ، مساعدت در جهت تامین نیاز ها و امکانات لازم  دفاتر اتحادیه ، زمینه لازم را برای فعالیت  اتحادیه فراهم می سازد وظایف ذیل را تحت  نظارت دبیر کل  اتحادیه انجام می دهد .

الف-  ایجاد سیستم مالی انجام امور مالی وبرقراری نظم درارتباطات مالی وثبت اموال در دفتر مرکزی ودفاتر اتحادیه در سراسر کشور

ب- تمرکز بخشی به درآمد های اتحادیه ، پیگیری جذب منابع و اعتبارات از دستگاههای مربوطه وچگونگی توزیع آن براساس سرفصل های مصوب شورا دربرنامه وبودجه سالیانه با تایید دبیرکل

ج-  نظارت برعملکرد مالی استان ها وشهرستان ها

د- تهیه طرح ها، برنامه ها و انجام اقدامات لازم در جهت تامین وسازماندهی نیروی انسانی اتحادیه در سراسر کشور

ه- ایجاد انضباط و انجام امور اداری شامل رسیدگی به امور نیروی انسانی- دبیرخانه-  ایجاد نظم ودر مکاتبات کشوری

و-  انجام امور عمومی ،  امور خدماتی و تدارکاتی دفتر مرکزی

ز- تلاش  در جهت تامین مکان ها و فضاهای مورد نیاز و امکانات لازم اتحادیه ها در سراسر کشور

ح- ایجاد ارتباط و هماهنگی های لازم میان اتحادیه ها در خصوص تمامی فعالیتهای اداری مالی  از طریق رسیدگی  به مراجعات و دیدار های حضوری برنامه ریزی و هماهنگی  سفرها وبازدید اتحادیه ها

ط- بررسی  مسائل ومشکلات استان ها و شهرستان ها درخصوص مسائل مالی نیروی انسانی، امور اداری و عمومی ، امکانات تجهیزات ومکان ها وفضاهای لازم

ی- ارزیابی و ارزشیابی عملکرد  اتحادیه ها ومسئولین اتسان ها درحوزه فعالیت های اداری مالی

ک- پیش بینی آموزش های تخصصی وکاربردی پرسنل


ماده  26- موسسات ومراکز اقماری

این موسسات و مراکز بنا به ضرورت تشکیل وپس ازتصویب اساسنامه توسط شورای مرکزی به ثبت می رسد واز طریق  هیئت مدیره کار خود را آغاز می نماید.

دراین موسسات شورای مرکزی در حکم مجمع عمومی ودبیرکل اتحادیه به عنوان رییس هیات مدیره خواهد بود .

نحوه انتخاب هیئت مدیره و سایر جزییات در قالب اساسنامه و آیین نامه لازم توسط شورای مرکزی به تصویب می رسد وپیگیری مسائل مربوط به موسسات و مراکز اقماری  زیر نظر دبیر کل اتحادیه انجام خواهد شد .

به موجب بند 1 از ماده  4 اساسنامه اتحادیه این آیین نامه در چهار فصل و 26 ماده ویازده تبصره در جلسه  490 به تصویب رسید.


نحوه انتخاب مسئولین و دیگر اعضای انجمن اسلامی مدرسه


الف) مدارسی که انجمن اسلامی نداشته اند :

مسئول اتحادیه ی شهرستان را از طریق مشورت با مدیر مدرسه ، چند تن از دانش آموزان زبده را ازپایه ی اول شناسایی نموده واز طریق ارتباط و مصاحبه با این افراد نیروی مناسب را جهت تصدی این سمت انتخاب می نماید .

ب) مدارسی  که انجمن اسلامی دارند

مسئول  اتحادیه ی شهرستان از طریق مشورت با مدیرمدرسه و بررسی گزارشات رسیده از عملکرد اعضای هیات مرکزی گذشته و نیز پیشنهادات مسئول انجمن و هیات مرکزی دوره قبل در معرفی فرد مناسب جهت تصدی این سمت آن فرد را شناسایی نموده واز طریق ارتباط ومصاحبه نیروی ماسب را انتخاب می کند .

2- انتخاب مسئولین واحد های هیات مرکزی

مسئولین هر یک از دو واحد آموزش وامور علمی درسی و نیزواحد فرهنگی واجتماعی از طریق مسئول انجمن با هماهنگی مدیر مدرسه ، با شناسایی دانش آموزان زبده وعلاقمند با توجه به قابلیتها و  استعداد ها، انتخاب وبه اتحادیه ی شهرستان معرفی می شوند .

3- سایر اعضا

از طریق فراخوان عمومی وعضو گیری استفاده از شیوه های عضو یابی

ج- زمان انتخاب اعضا

انتخاب مسئول انجمن : اردیبهشت ماه

انتخاب هیات مرکزی:  نیمه ی نخست مهرماه

سایراعضا: مهرماه  و آبان ماه

د- آغاز به کار انجمن

مهر ماه

جایگاه

حوزه ی مرتبط

وظایف

 

هیات مرکزی

1- انتخاب دو نفر ازاعضا فعال انجمن سازی اسلامی مدرسه برای تعیین مسئولیت دو واحد دیگر با هماهنگی مدیرمدرسه وتبیین وظایف آنها

2-ارزیابی عملکرد واحد های انجمن اسلامی

3- تشکیل منظم جلسات هیات مرکزی واداره ی جلسات وپیگیری جهت تحقق مصوبات

4- شناسایی وآماده سازی نیروهای جایگزین برای زمان اتمام دوره مسئولیت اعضای فعلی

 

سایراعضا

1- انتخاب دانش آموزان علاقمند وفعال عضو انجمن اسلامی به عنوان زیر مجموعه واحد تشکیلات همانند مسئول روابط  عمومی مسئول نشریه مسئول پذیرش و عضو یابی طرح انسجام مسئول امور مالی- تدارکات و

ایجاد شناخت وتبیین مفاهیم مربوط به تشکیلات در بدنه اعضا  وصیانت از هویت تشکیلاتی انجمن اسلامی

انجام امور شناسایی ، جذب وسازماندهی زبدگان دانش آموزان جهت عضویت در انجمن اسلامی پیگیری طرح انسجام

 

اتحادیه شهرستان

ارتباط گیری با مسئول اتحادیه یا رابط شهرستان و مسئول اتحادیه استان

ارائه ی گزارش وصورتجلسات نشست های مختلف انجمن اسلامی مدرسه به اتحادیه شهرستان

انتخاب سردبیر جهت تشکیل تحریریه و انتشار نشریه و یا تایید مسئول اتحادیه شهرستان

حضور پویا در جلسات و برنامه های هماهنگ متمرکز اتحادیه ی شهرستان

معرفی 2 نفر از اعضای فعال انجمن اسلامی مدرسه برای تبین مسئولیت دو واحد دیگر

 

کادر مدرسه

تعامل مثبت وسازنده با مدیریت وکادر مدرسه جهت آشنایی آنان با انجمن های اسلامی وهماهنگی ومشورت جهت طرح ریزی واجرای برنامه های انجمن مدرسه استفاده از امکانات و اعتبارات و نیز ارائه ی گزارشات ازفعالیت های انجمن

همکاری وارتباط با سایر تشکل های مدرسه به منظور استفاده ی مناسب از ظرفیت های فکری واجرایی این تشکل ها و ایجاد همگرایی لازم در فضای مدرسه با هماهنگی مشورت کادر مدرسه

 

شورای شهرستان

ارائه پیشنهادات وطرح های اعضا در حوزه های سازماندهی تشکیلات آموزش وامورعلمی ، درسی وفرهنگی اجتماعی

 

مسئول انجمن

طراحی ساختار زیرمجموعه ی واحد آموزش با توجه به رسالتها وماموریت های تشکیلات ومتناسب با شرایط مدرسه

شناسایی و جذب زبدگان انجمن اسلامی برای تصدی مسئولیت های زیرمجموعه مناسب با توانایی افراد همانند مسئول برگزاری مسابقات آموزشی وعلمی، مسئول کتابخانه ، مسئول شناسایی دانش آموزان نخبه، مسئول راه اندازی گروه مطالعاتی حلقه های معرفت

ارائه ی گزارش مستمر از روند اجرای برنامه ها و فعالیت ها ومسئول انجمن

 

هیات مرکزی

حضور فعال و موثردر جلسات هیات مرکزی ارائه پیشنهادات و پیگیری اجرای مصوبات

ارائه ی برنامه ی سالانه وماهانه واحد آموزش وامور علمی  به هیات مرکزی

هماهنگی با سایرواحدها جهت اجرای برنامه های هماهنگ ابلاغ شده از سوی اتحادیه های شهرستان

 

سایراعضا

1-تبیین وتعیین وظایف مربوط به مسئولیت ها زیر مجموعه واحد آموزشی وامورعلمی

2- طرح ریزی برای اجرای برنامه های آموزشی ترسیم شده در واحد جهت ارتقا سطح درسی و علمی اعضا

3- پیگیری وضعیت تحصیلی اعضا وبهره مندی از ظرفیت های تشکیلات به ویژه موسسه علمی آینده سازان برای پشتیبانی علمی درس اعضا

4- زمینه سازی برای نقش آفرینی دانش آموزان درعرصه های علمی ومطالعاتی ازجمله  : جلسات حلقه های معرفت، کتابخوانی نقد کتب- دریافت سیر مطالعاتی از متخصصان این حوزه در اتحادیه )

5- زمینه ساز برای پشتیبانی از طرح ها و ابتکارات دانش آموزان در حوزه علم فن آوری

 

مسئول انجمن

1- طراحی ساختار زیر مجموعه ی واحد فرهنگی اجتماعی با توجه به رسالت ها و ماموریت های تشکیلات ومتناسب با شرایط مدرسه

شناسایی وجذب زبدگان انجمن اسلامی برای تصدی مسئولیت های زیر مجموعه متناسب با توانایی افراد همانند مسئول امور ورزشی مسئول امور مراسم و مناسبت ها مسئول امور شهداوسرگذشت پژوهی ، مسئول امور برگزاری نماز جمعات وترویج ارزش های اسلامی

3- ارائه ی گزارش مستمر از روند اجرای برنامه ها وفعالیت ها به مسئول انجمن

 

هیات مرکزی

1- حضور فعال وموثردر جلسات هیات مرکزی ارائه پیشنهادات وپیگیری اجرای مصوبات

2- ارائه ی برنامه ی سالانه و ماهانه ی واحد فرهنگی اجتماعی به هیات مرکزی

3- هماهنگی با سایر واحد ها جهت اجرای برنامه های هماهنگ ابلاغ شده از سوی اتحادیه ی شهرستان

 

شورای شهرستان


الف) ترکیب اعضا

1-رییس شورا : مسئول اتحادیه ی شهرستان ( در شورای خواهران رابط خواهران رئیس شورا می باشد )

2- اعضای شورا: 4 نفر از دانش آموزان منتخب

تبصره : مصوبات شورا باید به تایید مسئول اتحادیه شهرستان برسد

ب) نحوه انتخاب اعضا

1-اعضای دانش آموزی شورا

مسئولین انجمن های اسلامی مدارس شهرستان طی برگزاری یک دوره انتخابات 4 نفر را از میان داوطلبان که یک سال سابقه مسئولیت در انجمن اسلامی ودارای توانمندیهای مهارتی و تشکیلاتی، فن  بیان توانمندی راهبری گروه همسال وآشنا به مفاهیم تشکیلاتی باشند وصلاحیت  آنها توسط مسئول اتحادیه شهرستان تایید شده را انتخاب می کنند .

2- دبیر شورا

دبیر شورا از میان یکی ازدانش آموزان منتخب ( ترجیحا دارای سابقه عضویت در شورای شهرستان) با رای اکثریت اعضای شورای شهرستان انتخاب می گردد

ج) زمان  انتخاب اعضا

نیمه دوم تیرماه

د) آغاز به کار شورا

ابتدای مرداد ماه

جایگاه

حوزه ی مرتبط

وظایف

عضو شورای شهرستان

انجمن اسلامی

1-جمع آوری وجمع بندی پیشنهاداتی که از سمت هیات مرکزی انجمن های مدارس شهرستان ارائه شده است

2- تحلیل وبررسی نحوه ی اجرای برنامه ی ابلاغ شده از سمت اتحادیه ی شهرستان استان ودفتر مرکزی در انجمن های مدارس

3- ارتباط با انجمن های اسلامی مدارس و به منظور ایجاد انگیزه، ارائه پیام ها وبرنامه های پیش رو

 

شورا

1- حضور فعال وموثر در جلسات، شورا ،ارائه پیشنهادات وپیگیری مصوبات جلسات

2-  تحلیل وبررسی نحوه ی اجرای برنامه های ابلاغ شده از سمت اتحادیه ی شهرستان ، استان ودفتر مرکزی

 

اتحادیه شهرستان

همفکری ومشارکت در پیشبرد برنامه های اتحادیه

 

سایرنهاد ها وتشکل ها

حضور فعال وموثر در برنامه های تعاملی شهرستان با سایرنهاد ها زیر نظرمسئول اتحادیه شهرستان

 

 

 

جایگاه

حوزه ی مرتبط

وظایف

دبیر شورای شهرستان

رئیس شورا

1- ارائه پیش نویس جدول زمان بندی جلسات دستور جلسات و جمع زندی نظرات سایراعضا به رئیس شورا

2- ارائه گزارش مستمر مسئول شورا از روند پیگیری مصوبات توسط اعضا

3-  نگهداری وآرشیو گزارشات دستور جلسات ومصوبات

 

سایراعضای شورا

1- اطلاع رسانی دقیق به موقع دستورجلسات وجدول زمان بندی آن به اعضای شورا درامور مربوطه به شورا

پیگیری اجرای مصوبات شورا براساس تقسیم کار صورت گرفته

 

شورای استان

1- حضور فعال وموثر در جلسات شورای استان وانتقال نظرات وجمع بندی های شورای شهرستان به شورای استان

2- ارائه طرح وبرنامه های سازنده برای برنامه های متمرکز استانی

3- دریافت نظرات اعضای شورای استان برای تقویت انجمن ها واتحادیه شهرستان مربوطه

4- انتقال بازخورد ونحوه اجرای برنامه های ابلاغی در انجمن های مدارس به شورای استان

 

 

هفمکری ومشارکت درپیشبرد برنامه های اتحادیه با بهره گیری از توان تمامی اعضای شورا زیر نظر مسئول اتحادیه شهرستان

 

اتحادیه شهرستان

همفکری و مشارکت درپیشبرد برنامه های اتحادیه با بهره گیری از توان تمامی اعضا شورا زیر نظرمسئول اتحادیه شهرستان

 

 

شورای استان


الف) ترکیب اعضا

1: رئیس شورا: مسئول اتحادیه استان

2: دبیر شورا: نماینده ی دانش آموزان استان در مجمع مرکزی

3:  اعضای شورا:  معاون خواهر یا معاون برادر استان ( به تفکیک شورای خواهران یا برادران دانش آموزان منتخب شورا های شهرستان )

ب: نحوه انتخاب اعضا

1- اعضای دانش آموزی شورا

نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان ها با برگزاری یک دوره انتخابات بر اساس طبقه بندی استان های گروه الف 9 نفر،  استان های گروه  7نفر واستان های گروه ج 5 نفر و تفکیک خواهر وبرادر را برای حضور در شورای استان انتخاب می کنند.

2- دبیر شورا

دبیر شورای استان از میان دانش آموزان منتخب این شورا با نظارت دفتر مرکزی انتخاب می شود .

ج- زمان انتخاب اعضا

اعضای شورا:  دهه ی اول مرداد ماه

دبیر شورا :  دهه سوم مرداد ماه

د: آغاز به کار شورا

ابتدای شهریور ماه

 

 

 

جایگاه

حوزه ی مرتبط

وظایف

عضو شورای استان

دبیران شورای شهرستان

1- جمع آوری وجمع بندی برنامه های پیشنهادی دبیران شورای شهرستان  اطلاع از نیازها، مطالبات ، تجربیات ونیز آگاهی از فضای فرهنگی استان از طریق گزارشات رسیده از شورای شهرستان

2- دریافت و بررسی بازخورد نحوه ی اجرای برنامه های ابلاغی به انجمن های اسلامی مدارس از طریق گزارشات رسیده از شواری شهرستان

 

جایگاه شورا

1- حضور فعال و موثردرجلسات شورا وارائه پیشنهادات وپیگیری مصوبات

2-  توجه به استعداد ها وقابلیت های موجود در اتحادیه ی استان و شورای شهرستان جهت بهره برداری از آنها

 

اتحادیه استان

همفکری ومشارکت در پیشبرد برنامه های اتحادیه

 

سایرنهاد ها وتشکل ها

حضور فعال و موثر در برنامه های تعاملی استان با سایر نهاد ها زیر نظر مسئول اتحادیه استان

 

 

 

جایگاه

حوزه ی مرتبط

وظایف

 

رئیس شورا

1- ارائه پیش نویس جدول زمان بندی جلسات ، دستور جلسات وجمع بندی نظرات سایر اعضا به رئیس شورا

2- ارائه گزارش مستمر به رئیس شورا از روند پیگیری مصوبات توسط اعضا

3-  نگهداری وآرشیو گزارشات، دستور جلسات و مصوبات

 

سایراعضای شورا

1- اطلاع رسانی دقیق وبه موقع دستورجلسات وجدول زمان بندی آن به اعضای شورا درامور مربوط به شورا

2- پیگیری اجرای مصوبات شورا براساس تقسیم کار صورت گرفته

 

مجمع مرکزی

1- حضور فعال وموثر در نشست های مجمع مرکزی وانتقال نظرات وجمع بندی های شورای استان به مجمع

2- ارائه طرح وبرنامه های سازنده برای برنامه های متمرکز کشوری

3- ارائه گزارش مستمر به کمیته مجمع مرکزی از روند جلسات شورای استان

4- انتقال بازخورد ونحوه اجرای برنامه های ابلاغی اتحادیه استان

 

اتحادیه استان

1- همفکری ومشارکت درپیشبرد برنامه های اتحادیه با بهره گیری از تمامی اعضای شورا زیر نظر مسئول اتحادیه ی استان

 


مجمع مرکزی


الف) ترکیب اعضا

1- رئیس مجمع:  دبیر شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

2- نائب رئیس: دبیر کل اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانش آموزان

3- دبیرمجمع :  عضودانش آموزی شورای مرکزی( به تفکیک خواهر وبرادر)

4- اعضای منتخب شوراهای استان (به تفکیک خواهر وبرادر)

ب) نحوه انتخاب اعضا

اعضای دانش آموزی مجمع

اعضای جدید شورای استان ها، تشکیل جلسه ی متمرکز کشوری یک نفر را به عنوان نماینده ی شورای استان در مجمع مرکزی انتخاب می نمایند .

ج) شرایط  داوطلبان دانش آموز عضویت درمجمع مرکزی

الف) شرایط  تشکیلاتی: آشنا با تشکیلات اهداف و شرح وظایف انجمن های اسلامی، فعالیت و برنامه های محوری اتحادیه وسابقه عضویت در شورای شهرستان

ب-شرایط مهارتی : دارای مهارت های ارتباطی ، راهبری گروه همسال، کارگروهی وشورایی

ج) شرایط علمی درس : ورودی سال سوم دبیرستان  دارای حداقل میانگین معدل 17 در سال اول و دوم دبیرستان

د) شرایط اجتماعی سیاسی :  دارای حسن اخلاق وبرخورد اجتماعی مطلوب بصیرت سیاسی و آشنا با مسائل سیاسی روز

تبصره  : احراز  شرایط داوطلبان عضویت در مجمع مرکزی توسط مسئول اتحادیه استان وانتخابات به صورت متمرکز کشوری با نظارت دفتر مرکزی توسط معاونت آموزش وسازماندهی صورت می پذیرد .

 زمان انتخاب اعضا

اعضای مجمع: دهه ی سوم مرداد ماه دهه ی سوم شهریور ماه انتخاب اعضا مجمع مرکزی

ه- آغاز به کار مجمع

اغاز سال تحصیلی

جایگاه

حوزه ی مرتبط

وظایف

عضو مجمع مرکزی

شورای استان

1-دریافت نقد وبررسی برنامه ها وفعالیت های اتحادیه از نگاه دانش آموزان ومخاطبان

2- انتقال پیامها دریافت تجربیات وبرنامه های موفق انجمن های اسلامی مدارس از طریق شورای استان

 

کمیته ی مجمع مرکزی

1- ارتباط مستمر با کمیته از طریق کمیسیون ها تخصصی مجمع مرکزی جهت مشارکت در طرح ریزی برنامه ها

ارائه طرح ها وپیشنهادات شورای استان برای فعال سازی انجمن های اسلامی وشوراهای دانش آموزی به کمیته مجمع مرکزی از طریق کمیسیون های تخصصی

3- آسیب شناسی طرح ها وبرنامه های کشوری و استانی ارائه آن به کمیته مجمع از طریق کمیسیون های تخصصی

4- ارائه پیشنهادات پیش از جلسات رسمی مجمع عضو دانش آموزی شورایمرکزی جهت برگزاری بهتر برنامه های مجمع متناسب با نیازها و دغدغه های اعضا

 

مجمع مرکزی

1- استماع گزارش عملکرد دروه ی قبل از در پایان هر دوره ی شورای مرکزی وانتخاب عضو دانش آموزی و غیردانش آموزی شورای مرکزی براساس آیین نامه ی مربوطه

2- حضور و مشارکت فعال در جلسات مجمع وتصویب بیانیه ها اسناد ومنشور های جلسات رسمی مجمع

 

 

جایگاه

حوزه ی مرتبط

وظایف

دبیر مجمع مرکزی

اعضای مجمع مرکزی

انتقال پیام های تشکیلاتی و اطلاع رسانی دقیق به موقع برنامه های مرتبط با اعضای مجمع مرکزی به حوزه های مرتبط

دبیر مجمع مرکزی

شورای مرکزی و کمیته مجمع مرکزی

1- شرکت منظم در جلسات کمیته مجمع مرکزی جهت انتقال نظرات دانش آموزان وشورای مرکزی در مباحث مختلف

2- پیگیری ارتباطات تلفنی کتبی و مجازی با اعضای مجمع مرکزی جهت انعکاس نظرات شبکه دانش آموزی در مورد برنامه های مختلف اتحادیه و انتقال به شورا جهت به کار گیری در سیاست ها و برنامه های شورا با هماهنگی کمیته ی مجمع مرکزی

3- پیگیری بررسی وتصویب بیانیه پایانی کنگره جهت قرائت در اجلاس مجمع عمومی کنگره با هماهنگی کمیته مجمع مرکزی

4- اطلاع رسانی ازعملکرد شورای مرکزی وکمیته مجمع مرکزی به اعضای مجمع در قالب درج خبر در نشریه و با هماهنگی و تایید دبیر شورای مرکزی

5- ارائه  طرح ها وسند های مصوب مجمع مرکزی به کمیته ی مجمع مرکزی جهت بحث وبررسی در شورا بااولویت چگونگی تصویب طرح ها براساس آیین نامه ها مصوب شورا می باشد

6- کمک به تعیین موضوعات مربوط به جلسات رسمی مجمع مرکزی با استفاده از نظرات اعضای مجمع و طرح در جلسات کمیته مجمع مرکزی

7- کمک به شناسایی و جذب اعضای مستعدمجمع مرکزی ومعرفی آن به کمیته مجمع مرکزی جهت استفاده از آنها در برنامه های اتحادیه عندالزوم

 

حضور فعال نهاد ها و تشکل های خود جوش دانش آموزی در محیط مدارس با تکیه بر انگیزه های دینی وانقلابی از نیاز های ضروری نظام آموزشی و پرورش است. سیره ی عملی حضرت امام خمینی (رضوان اله تعالی)تاکید مقام معظم رهبری براهمیت مشارکت انجمن های اسلامی دانش آموزان در امر پرورش معنوی جوانان ونوجوانان و تاثیرگذاری آنان در گروههای همسال موید ضرورت حضور فعال انجمن های اسلامی در مدارس وتمامی صحنه های اجتماعی وانقلابی است.

بر این مبنا اساسنامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به عنوان یک تشکل دانش آموزی ونهادفرهنگی غیر دولتی، تحت نظارت عالی مقام معظم رهبری که با انتصاب نماینده ی معظم له محقق شده است،در سیصد وپنجاه وپنجمین جلسه مورخ 3/5/74 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و تصمیمات ومصوبات حسب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی وحکم قانون ولازم الاجرا است.

با توجه به اهداف مندرج در اساسنامه ی مذکور حسب بند 4 ماده 2 انسجام دانش آموزی مسلمان ومتهد از طریق گسترش  انجمن های اسلامی مدارس و همگامی با وزارت آموزش وپرورش برای ایجاد فضای مساعد آموزشی وپرورش در محیط مدارس همچنین با عنایت به وظایف ذکر شده در این اساسنامه حسب بند 7 ماده 3همفکری وهمکاری  با مسئولان وزارت آموزش وپرورش ومدیران مدارس به منظور نیل به اهداف مقدس نظام تعلیم وتربیت اسلامی براساس ماده  5 اساسنامه که ذکر می نماید به منظور هماهنگی هر چه بیشتر اتحادیه با وزارت آموزش وپرورش به ویژه در مدارس وگسترش همکاری های دو دستگاه توافقنامه ای با امضای وزیر آموزش وپرورش ونماینده ی مقام معظم رهبری رسیده باشد ملاک  عمل است چگونگی فعالیت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در مدارس کشور از طریق این توافقنامه مشخص خواهد شد براین اساس سند زیر به امضای وزیر آموزش و پرورش و نماینده ی مقام معظم رهبری در اتحادیه می رسد.

در راستای سیاست های وزارت آموزش وپرورش مبنی برحمایت از تشکل های دانش آموزی و فعالیت های سازنده ی آن در محیط مدارس از یک سو اهتمام اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانش آموزان برای خیزش وجنبش بزرگ علمی و فرهنگی دانش آموزی از طریق همکاری ومشارکت با وزارت آموزش وپرورش به منظور تحقق آرمان های انقلاب اسلامی از سوی دیگر ، موارد زیر مبانی برنامه ریزی وفعالیت اجرایی قرار خواهد گرفت .

ماده  1 :

براساس ماده 4 اساسنامه  اتحادیه و به منظور اطلاع ازسیاست ها و مشارکت در برنامه ریزی های اتحادیه از یک سو و تشریح وتبیین برنامه های وزارت از سوی دیگر نماینده ی وزیر آموزش وپرورش عضو شورای مرکزی خواهد بود.

ماده 2 سطوح هماهنگی

هماهنگی اتحادیه با آموزش وپرورش در سه سطح مرکز، استان وشهرستان یا منطقه و مدرسه ایجاد می شود.

ماده 3:  کمیته هماهنگی برای انجام همکاری های موثر وبه منظور تقویت برنامه های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان از سوی شورای مرکزی در سه سطح مذکور در ماده 2 به شرح ذیل تشکیل می شود .

الف: این کمیته در سطح مرکز از دو نماینده از سوی شورای مرکزی اتحادیه یکی از آنها به سمت دبیرکل و دو نماینده از سوی وزارت آموزش وپرورش به ترتیب معاون آموزش متوسطه و معاون پرورشی وتربیت بدنی بانمایندگان تام الاختیار آنان تشکیل می شود .

ب: در سطح استان وشهرستان یا منطقه نیز این کمیته ها متناظر با بند الف تشکیل می گردد وکمیته های استانی تحت نظر کمیته هماهنگی مرکز وکمیته ی شهرستان و مناطق تحت نظر کمیته استان فعالیت می نماید .

ماده 4-  وظایف کمیته هماهنگی

1-4 تعیین راهکارهای مشارکت انجمن اسلامی در فعالیت های پرورشی ، فرهنگی، آموزشی واجتماعی و ارائه آن به شورای مرکزی جهت تصمیم نهایی .

ارائه گزارش نظارت بر فعالیت کمیته های هماهنگی موضوع بند ب ماده 3 به شورای مرکزی

3-4 ارائه پیشنهاد به منظور اجرای فعالیت ها و طرح های مشترک ، از قبیل برگزاری دوره های آموزشی ، مسابقات ، جشنواره های علمی، فرهنگی ، ورزشی واردو ها در سطح ملی برای مسئولان واعضای انجمن های اسلامی مدارس به شورای مرکزی جهت تصویب و ابلاغ به کمیته ی هماهنگی.

4-4-  پیش بینی منابع  مالی وتامین  اعتبار برای  اجرای طرح ها و برنامه های مشترک و تصویب شورای مرکزی وبراساس ضوابط و مقررات توافقنامه

5-4 بررسی موارد عدم هماهنگی رسیدگی به شکایات ورفع اختلافات احتمالی در صورت لزوم ارجاع موضوع به کمیته مافوق و شورای مرکزی

6-4 ی تهیه گزارش و ارزشیابی سالانه از مجموع فعالیت های مشترک سازمان آموزش وپرورش واتحادیه ی استان ها درخصوص مفاد این توافق نامه جهت ارائه به کمیته مافوق و شورای مرکزی.

7-4  برای ارتقا سطح همکاری ها سازمان آموزش وپرورش نسبت به تامین فضای مورد نیاز دفاتر اتحادیه استان ها وشهرستانها در قالب صورتجلسه ای طبق قوانین ومقررات به صورت موقت یا طولانی مدت اقدام نماید .

8-4 باستناد به مصوبه  هیئت محترم دولت شماره  23278/301 تاریخ 5/7/71 و 58755 ت  35658 تاریخ 22/5/85  وپیشنهاد اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور هر ساله  300 نفر از کارکنان آموزش وپرورش در سطح کشور به دفاتر اتحادیه شهرستان ها و دفتر مرکزی اتحادیه در تهران با توجه به موارد زیر مامور می گردند .

مامورین برای مصوبه هیئت دولت با حفظ پست سازمانی مامور وحقوق وفوق العاده مربوطه را برابر مقررات  سازمان آموزش وپرورش دریافت می کنند .

به جهت استفاده از نیروی جوان ومستعد در فعالیت های اتحادیه سازمان های آموزش وپرورش شرایط مناسب را فراهم نمایند.

ارائه گزارش  نظارت برحسن اجرای این توافقنامه و تحقق آن در سطح مذکور موضوع ماده 2به شورای مرکزی

ایجاد زمینه مناسب همکاری  برای تحقق موارد زیر

الف- فعالیت های فوق برنامه  اتحادیه در خارج از مدرسه و ساعات غیردرسی

استفاده از فضاهای فرهنگی آموزشی و رفاهی  آموزش وپرورش نظیراردوگاه ها

کارگاه ها و با استفاده از تسهیلات حداقل 50 درصد تخفیف و داشتن اولویت در استفاده

ج- حضور مسئولان اتحادیه در جلسات شوراها وگردهمایی آموزش وپرورش در صورت لزوم براساس دعوت آموزش وپرورش

با توجه به سیاست های آموزش وپرورش برمدرسه محوری برگزاری کلیه برنامه ها وفعالیت ها حتی الامکان در مدرسه باشد

ماده 5 : همکاری های علمی آموزش ومهارتی

با توجه به تجارب وفعالیت های مستمر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در زمینه امور علمی آموزشی ومهارتی هماهنگی های لازم  در زمینه های زیر از سوی طرفین آیین نامه ای که به تصویب کمیته هماهنگی مرکز موضوع ماده 3 و تایید وزیر آموزش وپرورش رسیده باشد به عمل خواهد آمد.

1-5 هماهنگی در برگزاری مطلوب مسابقات  علمی آینده سازان و تداوم آن در سطح مدارس کشور با همکاری حوزه های ستادی آموزش وپرورش سازمان های آموزش و پرورش در استان هاو ادارات آموزش وپرورش  در شهرستان ها و مناطق در چهارچوب ضوابط و مقررات

هماهنگی در تاسیس وراه اندازی  اموزشگاههای علمی فرهنگی مدارس غیرانتفاعی مراکز آموزش زبان وآموزش های فنی ومهارتی با مسئولیت افرادی که کتبا توسط دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برای دوره مشخصی مورد تایید قرار می گیرد.  برابر مقررات وضوابط وزارت آموزش وپرورش بلامانع است .

ماده 6 : چگونگی تعامل انجمن های اسلامی مدارس با واحد آموزشی

انجمن اسلامی تشکلی است دانش آموزی که برای حفظ ، تعمیق وتحقق اهداف انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش های دینی و انقلابی ودر بین دانش آموزان فعالیت می نماید وبه نوعی سایردانش آموزان واحد آموزشی را در معرض برنامه های دینی و اجتماعی خود قرار می دهد. از این روز فعالیت انجمن های اسلامی به شرح زیر تحت نظارت اتحادیه و هماهنگ با معاونت پرورشی وتربیت بدنی وزارت آموزش وپرورش اجرا می شود.  براین اساس مدیران محترم مدراس با نگاه مشفقانه نسبت به فراهم نمودن نقش  آفرینی دانش آموزان عضو انجمن اسلامی در تحقق برنامه ها وفعالیت های ذیل اهتمام ورزند.

عضو یابی و سامان بخشی دانش آموزان در انجمن اسلامی مدرسه با رویکردتحقق چشم انداز رسالت وماموریت های جنبش دانش آموزی

پرداختن به معارف قرآن و اهل بیت (ع) از روش های گوناگون: ازجمله برگزاری حلقه های معرفت هیات های انصارالمهدی ( عج) مراسم معنوی و عبادی در محیط مدرسه و مشارکت سایر دانش آموزان .

ایجاد زمینه های ارتباط موثر سازنده و دائمی اعضای انجمن اسلامی مدرسه با سایر دانش آموزان با انگیزه های شورآفرینی و  نشاط علمی و اجتماعی برای حرکت آگاهانه  خردمندانه در مسیر ساختن فردای کشور در پرتو ارز شهای فرهنگی و اسلامی

تمرین مدیریت اجتماعی به منظور  بروز استعداد های فردی واجتماعی دانش آموزان از طریق برپایی برنامه ها و فعالیت های گروهی علمی فرهنگ ، اردویی ، ورزشی و ساماندهی دانش آموزان در راهپیمایی ها با همکاری مسئولان مدرسه

همکاری در بزرگداشت ایام هویت بخش تاریخی با اجرای برنامه های شورآفرین و محیط مدرسه

همکاری در برگزاری نماز جماعت ومراسم عبادی با انجام تبلیغات ، تشویق و ترغیب دانش آموزان برای اقامه هرچه با شکوه تر این فرضیه الهی

کمک به ترویج  فرهنگ کتابخوانی ومطالعه در بین سایردانش آموزان وهمکاری دراداره کتابخانه مدرسه

ترویج   ارزش ها و فرهنگ تقدیر وسپاس  بین دانش آموزان از طریق انجام اقدامات فرهنگی پسندیده  از جمله  نکوداشت مدیران معلمان ، مربیان ، خادمان مدارس ودانش آموزان  مومن فعال و ساعی

نقش آفرینی به منظور ارتقای مهارت های مختلف دانش آموزی در زمینه های مختلف هنری وادبی از همکاری و مشارکت در تهیه روزنامه های دیواری ، نشریه،پوستر و سایرمحصولات فرهنگی دانش آموزان

پی گیری سیاست ها و برنامه های مصوب  وزارت آموزش وپرورش در مدرسه وتوزیع رایگان محصولات فرهنگی تولید شده در میان دانش آموزان با هماهنگی معاونت پرورشی و تربیت بدنی.

ترویج فرهنگ ایثار وشهادت : تقویت روحیه ی  حماسی ، غیرت دینی وهویت ناب نسل آفتاب  با زنده نگه داشتن یاد خاطره و آرمان های شهیدان، مجاهدان و ایثارگران.

اتحادیه نسبت به برگزاری کلاسهای جبرانی آموزشی برای اعضای فعال خود اقدام می نمایند .

ماده 7 :  به منظور نظارت ، پی گیری ،  هماهنگی فعالیت انجمن های اسلامی و اجرای طرح های فرهنگی آموزشی تبلیغی ، اعزام نمایندگان ویا روحانیون وطلاب جوان مرکز فرهنگی  تبلیغی آینده سازان به مناسبت های ویژه با معرفی مسئول اتحادیه و هماهنگی مدیر مدرسه انجام خواهد گرفت .

ماده  8 : حضور دانش آموزان در خارج از ساعات درسی جهت اجرای برنامه های انجمن تاییدیه اتحادیه وهماهنگی مدیر مدرسه صورت خواهد گرفت.

ماده9 :  اعضای شرکت در فعالیت های گروهی دانش آموزی (اردویی، ورزش ، همایش ها) اتحادیه ، برابر مقررات آموزش وپرورش  تحت پوشش خدمات بیمه ای خواهند بود .