جمعه 8 اسفند 1399

گفتگو با مسئول سابق انجمن های اسلامی مدرسه فرهنگ وعضو سابق قرارگاه ملی

گفتگو با مسئول سابق انجمن های اسلامی مدرسه فرهنگ وعضو سابق قرارگاه ملی
گنگره ویژه ای برنامه است که محل تجمع عصاره هاوتفکرات ناب تشکیلات اتحادیه است وحال وهوای خیلی خاصی دارد.
محمدمهدی صادقی مسئول سابق انجمن های اسلامی مدرسه فرهنگ وعضو سابق قرارگاه ملی درگفت وگو با روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ، ما ازحال وهوا وخاطرات گنگره سیزدهم اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت :گنگره ویژه ای برنامه است که محل تجمع عصاره هاوتفکرات ناب تشکیلات اتحادیه است وحال وهوای خیلی خاصی دارد.
وی گفت: کنگره سیزدهم اتحادیه انجمن های اسلامی همراه شده بود باپایان عضویت ما در اتحادیه وهمچنین پایان مسئولیت مادر قرارگاه ملی واین همزمانی شورحال عجیب توام با حزن را برایمان رقم زده بود وهدیه نهج البلاغه حضرت امیر (ع) در شب آخر واختتامیه هم برشدت این شورحال افزود.
صادقی گفت :آن روزها سال های پرشور نوجوانی روبه پایان بود وبایک وقفه واردی هویتی جدید بنام جوانی ومسئولیت پذیری می‌شدیم واین حس در تمام بچه هابه اوج خود رسیده بود.
وی افزود:خاطره به یادماندنی مربوط به شب اخربود که جناب آقای تخم پاش دربین بچه های قرارگاه قدیم حضورپیداکردند واز بچه ها حلالیت طلبیدند ودفترچه ای را برای گرفتن دلنوشته از بچه برای یادگاری بین بچه ها چرخاند.
وی با اشاره به عکس اختتامیه کنگره سیزدهم اظهارداشت:آن عکس حال وهوای زنده بچه های قرارگاه ملی را ثبت کرد به نمادی از سال های پراز تحرک ونشاط ومفید ما تبدیل شد.
وی در توصیه ای به اعضای جدید قرارگاه ملی امسال عنوان کرد:این بچه قدر فرصت به دست آمده رابدانند واین مهم را یک وظیفه بدانند ودر مسیر عمل به آن کوتاهی نکنند، مسئولین قرارگاه ملی هم باید این وظیفه رابرای بچه به خوبی روشن کنند وآنها دغدغه مند کنند.
مسئول سابق انجمن هایی اسلامی مدرسه فرهنگ در توصیه ای به مسئولین قرارگاه ملی خواستار ارزش گذاری در بحث تصمیم گیری های اعضای این قرارگاه شد.
صادقی قرارگاه ملی را محل شکوفایی ورشد وتعالی خواند وافزود:بچه های قرارگاه ملی باید تعاملات خود را با سایر استان ها وشهر در سطح ملی تقویت کنند، باید شان قرارگاه ملی را رعایت کنند وبرنامه مدونی داشته باشند وسندقرارگاه ملی راجدی بگیرد ودر صورت نیاز آن راکاملتر کند.
وی گفت :اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان یک بستر عمیق برای رشد احساس مسئو لیت پذیری وحس کارآمدی نوجوان است، نقش مهم وعمیقی را در راستای آموزش وپرورش نوجوانان ایفا می‌کند.
وی از اعضای جدید قرارگاه ملی خواست که این مسئولیت راجدی بگیرند ودرآن توجه زیادی به ظرفیت های استان خود داشته باشندوبرای حل مشکلات برنامه ریزی کنند.
وی بااشاره به فرصت مطالبه گری در کنگره های سالیانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خواستار توجه اعضای جدید قرارگاه ملی به چهارچوب های انتقاد ورعایت موازین ادب ومنطق در این فرصت‌ها شد.
صادقی در ادامه بااشاره باموضوع فضای مجازی وفرصت یاتهدید های این فضا عنوان کرد:اهمیت فضای مجازی وکار در این فضا برکسی پوشیده نیست وما به آینده حضور نوجوان و جوانان دراین فضا امیدوارهستیم.
وی تصریح کرد :مسئولین اتحادیه باید بحث سواد رسانه ای وفضای مجازی را کاملا برای اعضای جدید حل کنند وآموزش های تخصصی در جهت تولید محتوا به آنها ارائه کنند ودر نهایت نظارت جدی بر روی حضور وعملکرد اعضا در فضای مجازی داشته باشند.
وی در پایان اظهار داشت :اگریکبار دیگر به قرارگاه ملی برمیگشتم بیشتر به مسائل استان خودم می‌پرداختم طرحمان رابیشتر جدی میگرفتم وآن را پربارتر انجام می‌دادم وارتباط با شورای مرکزی وقرارگاه های استانی دیگر دربالاترین نقطه تقویت قرار میدادم.

لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *